Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT2, koordinátor IKT
Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka primy
Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství

Mgr. Jana Severová

třídní učitelka sexty
Předmět: český jazyk a literatura, německý jazyk

Mgr. Veronika Valentová

Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DM1
Předmět: audiovizuální výchova, výtvarná výchova
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitel tercie, školní koordinátor EVVO
Předmět: chemie, přírodopis, biologie, výchova k občanství

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka sekundy
Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk
kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka kvarty
Předmět: anglický jazyk

Mgr. Hana Janiššová

Předmět: hudební výchova

Mgr. Jana Bartošová

Předmět: občanský a společenskovědní základ, výchova k občansví

Lid. Francisco Godoy

Předmět: fyzika

Mgr. Nicole Sandtnerová

Předmět: informační a komunikační technologie, matematika

Mgr. Martin Roubíček

třídní učitel MMT4, metodik prevence rizikového chování
Předmět: zeměpis, geografie, tělesná výchova, člověk a svět práce

PhDr. Eva Svobodová

Předmět: anglický jazyk

MgA. Mgr. Petra Filipová, Ph.D.

třídní učitelka MMT3
Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Gabriela Costiou

Předmět: dějepis

PaedDr. Miloslava Kostelecká

Předmět: český jazyk a literatura

Mgr. Šárka Kolářová

Předmět: speciální pedagog, dysklub