Školní poradenské služby

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

Pracovník/konzultační hodiny

Oblast poradenské služby

E-mail

Ředitel školy
Ing. Zbyněk Lukavec
- dle dohody

kancelář č. 317, 2. patro

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Spolupráce s poradenskými zařízeními
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

lukavec@ekopodebrady.cz

Výchovný poradce
PhDr. Dagmar Lukavcová

- středa 13:35 – 14:20
+ dle dohody

kancelář č. 103, přízemí

Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

lukavcova@ekopodebrady.cz

Školní metodik prevence rizikového chování
Mgr. Martin Roubíček

- středa 7:30 - 8:00
+ dle dohody

kancelář č. 302, 2. patro

Prevence rizikového chování
Prevence školní neúspěšnosti
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

roubicek@ekopodebrady.cz

Školní psycholog
Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová

- každá první středa v měsíci 14:00 - 16:00 + dle dohody
- individuální a skupinová setkání dle dohody

učebna 218, 1. patro

Školní psychologické poradenství vendula.sukalova@seznam.cz
Tel.: 728 281 853

Školní speciální pedagog
Mgr. et Mgr. Denisa Benešová

- pondělí 14:45 - 15:45 konzultace + dle dohody
- pondělí 13:15 - 14:40 DYSKLUB
- pondělí 15:15 - 16:15 DYSKLUB

kancelář č. 101, přízemí

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

benesova@ekopodebrady.cz
Tel.: 605 062 286

Zaměření poradenských služeb


Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Školní psychologické poradenství

Nabídnout a realizovat poradenské služby pro žáky a rodiče, monitorovat atmosféru ve škole, předcházet vzniku vztahových problémů a jejich důsledků při vzdělávání, posilovat příznivé sociální klima ve třídách. Organizovat cílenou individuální a skupinovou intervenci.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.