Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY K OSMILETÉMU STUDIU.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. 3. 2020.

 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 8letého studia pro školní rok 2020/2021.

 

Termín konání přijímacího řízení:

1. termín: 16. dubna 2020

2. termín: 17. dubna 2020

 

Kritéria pro přijetí

Obor vzdělávání: gymnázium všeobecné
Kód: 79-41-K/81 - osmileté studium

 

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků společné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, pohovoru a prospěchu ze základní školy ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy.

 

Didaktický test z českého jazyka:                           50 bodů

Didaktický test z matematiky:                                 50 bodů

Pohovor studijních předpokladů:                            30 bodů

Prospěch na ZŠ:                                                            30 bodů

Maximální bodový zisk:                                            160 bodů

Limit pro přijetí:                                                            80 bodů

 

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů ze společné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky

  2. počet bodů z pohovoru studijních předpokladů

  3. průměrný prospěch na konci 4. třídy.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášky ke studiu 2020/21 přijímá ředitel školy do 1. 3. 2020 pro 1. kolo a dále kontinuálně pro další kola přijímacího řízení, které končí až k 31. 8. 2020.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.